Deze algemene voorwaarden gelden niet bij aankopen in onze fysieke winkel.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Werkdag: alle dagen van de week behalve het weekend, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen;

9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Danny's Choice
Breestraat 16
1941 EJ Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-212334
E-mailadres: info@dannyschoice.nl 

Bereikbaar van/tot:
Maandag13.00 - 17.30 uur
Dinsdag10.00 - 17.30 uur
Woensdag10.00 - 17.30 uur
Donderdag10.00 - 20.30 uur
Vrijdag10.00 - 17.30 uur
Zaterdag10.00 - 17.00 uur
Laatste zondag van de maand12.00 - 17.00 uur

KvK-nummer: 37104101
BTW-identificatienummer: NL184998682B01

Rabobank: 3964.82.228 te Alkmaar
IBAN: NL75 RABO 03964 82 228
BIC: RABONL2U

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Retourneren van producten

1. Bij de aankoop op www.dannyschoice.nl van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u de wetmatige eigenaar.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via ons retouren formulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uiteraard mogen de geretourneerde producten gepast zijn, maar niet gedragen of gewassen zijn. Bewaar artikelen ook niet in een rokerige ruimte of in een keuken. Wij kunnen kosten in rekening brengen bij geretourneerde producten met een sterke rook- of etensgeur. Deze artikelen kunnen wij namelijk niet meer verkopen. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat met aangehechte prijs/merk kaartjes en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Ruilen is helaas niet mogelijk. Indien u de artikelen wilt ruilen kunt u de artikelen retourneren voor een terugbetaling. U kunt alvast een nieuwe bestelling plaatsen zodat deze direct naar u opgestuurd kan worden.
     Bij retourneren zal uw aankoop bedrag als het product in goede staat ontvangen is binnen 14 dagen terug gestort worden op uw rekening.
     Artikelen gekocht in de webshop kunnen niet retour gebracht worden naar de winkel. (wegens bedrijfstechnische redenen) U dient uw artikelen dus altijd na aanmelding terug te sturen.

4. U dient u retouraanvraag via ons retour formulier op de webshop in te dienen.
Tevens kunt u ook gebruik maken van het retour formulier via uw account menu.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van retourneren

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Verzend uw retour voldoende gefrankeerd aangezien wij niet met een antwoordnummer werken. Dat mag in de originele verpakking mits u onze barcode etiket verwijderd.
Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd. Wij rekenen kosten als een pakket retour afzender verstuurd wordt. U bent aansprakelijk voor de aankomst van uw retour.
Mocht u iets retour willen sturen en uw bestelling daardoor onder de € 75,- komt, worden alsnog de verzendkosten ingehouden op het retour artikel.
De verzendkosten wordt alleen terug gestort bij het retouren van de volledige bestelling. 

2. Indoen u een online bestelling (gedeeltelijk) betaald heeft met FashionCheque of uw winkelkrediet en deze bestelling wilt terug sturen, kan dat. Wij storten het deel dat met Fashioncheque en/of winkelkrediet is betaald op uw winkelkrediet (dit saldo kent geen vervaldatum). Het bedrag dat u heeft bijbetaald met een ander betaalmethode wordt uiteraard teruggestort op de rekening waar u de bestelling mee heeft betaald.

 

Artikel 8 - Uitsluiting retourneren

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Garantie vervalt wanneer kleding gedragen en/of gewassen is, bij normale slijtage, u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen of u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

4. Alle producten worden voor het versturen grondig geïnspecteerd op eventuele gebreken.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Indien u verhuisd bent en dit niet aan de ondernemer heeft kenbaar gemaakt, dat geldt een aflevering aan het laatste aan de ondernemer kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Het kan voorkomen dat kleuren in werkelijkheid afwijken van kleuren op onze website. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de website. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het het niet juiste gebruik door u van enig door ondernemer geleverd artikel. U vrijwaart ondernemer tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens ondernemer van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij de ondernemer hebt besteld. 

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen drie dagen na het plaatsen van de bestelling.

2. Als er binnen drie dagen na een bestelling nog geen betaling is ontvangen wordt de bestelling geannuleerd en de producten weer beschikbaar gesteld in de webshop. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

3. Betaling dient per bank overschrijving voldaan te worden onder vermelding van het bestelnummer of via iDeal betaling.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Via mail: info@dannyschoice.nl

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.    De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende was methode, zal uw klacht ten allen tijden ongegrond worden verklaard. Mocht u eventueel advies nodig hebben kunt u ook contact met ons opnemen.

4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dannyschoice.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.